VEDTÆGTER

for

FORENINGEN

THE ROYAL BOAT CLUB

§ 1.

Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er The Royal Boat Club.

Foreningens hjemsted er Svendborg.

Foreningens kendetegn er en royalblue stander med en gylden krone. Årebladet har farven royalblue og er med en gylden vandret liggende krone samt de seks ”australske” stjerner på begge sider af bladet.

Foreningen har til formål at udvikle nye initiativer indenfor roning og videregive disse.

Foreningen har endvidere til formål, at tilbyde personer over 10 år mulighed for at dyrke roning på alle niveauer, samt at arrangere aktiviteter af romæssig og social karakter for at styrke et fælles sammenhold blandt foreningens medlemmer.

§ 2.

Medlemsforhold

Alle, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem, efter ansøgning til bestyrelsen.

Aktive er medlemmer, der i henhold til foreningens vedtægter, sikkerhedsregler og roreglement har ret til at benytte foreningens bådmateriel.

Aktive medlemmer i seniorafdelingen er medlemmer, der det pågældende kalenderår fylder 19 år eller er ældre.

Aktive medlemmer i juniorafdelingen er medlemmer, der det pågældende kalenderår fylder 10 eller er ældre, men som ikke fylder / er fyldt 19 år.

Som aktive medlemmer i veteranafdelingen kan, efter ansøgning til bestyrelsen, optages enhver, der er fyldt 40 år, og som i mindst 10 år i træk har været medlem af seniorafdelingen.

Ungdomsroere i juniorafdelingen er medlemmer, der det pågældende kalenderår ikke fylder / er fyldt 10 år.

Som medlem i støtteafdelingen kan optages enhver, efter ansøgning til bestyrelsen.

Personer og deres trænere, der har opnået internationale resultater i verdensklasse, kan ansøge præsidiet om at blive æresmedlemmer.

Begæring om optagelse i foreningen skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen eller præsidiet på en særlig indmeldelsesblanket. For aktive medlemmers vedkommende må begæringen tillige indeholde en dokumenteret erklæring om, at den pågældende inden for det sidste år fra optagelsesdato er i stand til at svømme 300 m uden hvil.

Bestyrelsen eller præsidiet har ret til, når den af kapacitetsmæssige årsager finder det fornødent, helt eller delvis at standse tilgangen af nye medlemmer.

Udmeldelse skal tilstilles bestyrelsen eller præsidiet skriftligt med mindst én måneds varsel.

§ 3.

Kontingent og indskud m.m.

Kontingenter og gebyrer til de enkelte afdelinger fastsættes på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Ved indmeldelse som junior-, senior- eller æresmedlem betales et passende indskud.

Medlemmer af støtteafdelingen, som overgår til senior-, junior- eller trimafdelingen betaler ikke indskud, såfremt de umiddelbart forinden har betalt et passende kontingent til støtteafdelingen.

Kontingent for senior- og juniormedlemmer opkræves kvartalsvis forud og er forfaldent den 1/1, den 1/4, den 1/7 og den 1/10.

Kontingent for medlemmer af støtteafdelingen opkræves årligt og er forfaldent den 1/4. Ved overtrædelse af betalingsterminerne tillægges et opkrævningsgebyr.

Et medlem, der uden bestyrelsens billigelse er i restance for mere end 2 måneder, fortaber sin ret til at benytte foreningens materiel, indtil restancen er betalt.

Bestyrelsen skal, når ikke særlige omstændigheder gør sig gældende, udelukke de i stk. 6 omhandlede restanter af foreningen. Genoptagelse kan kun finde sted, når restance og nyt indskud er betalt.

Bestyrelsen kan fastsætte og opkræve et deltagergebyr ved særlige arrangementer.

§ 4.

Overtrædelse af foreningens vedtægter og reglement m.m.

Medlemmerne er underkastet foreningens til enhver tid gældende vedtægter og reglementer.

Medlemmerne er forpligtigede til :

 1. At underkaste sig enhver beslutning, som vedtages af generalforsamlingen eller bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne.

 2. At gøre sig bekendt med de til enhver tid i bådehuset opslåede reglementer og instruktioner.

 3. Efter bedste evne at være behjælpelig med alt forefaldende arbejde i foreningen.

Medlemmer, der ikke overholder foreningens vedtægter og reglement, gør sig skyldig i adfærd, der krænker foreningens anseelse, modarbejder foreningen eller dens formål, kan idømmes bøder, der dog ikke må overstige årskontingentet for aktive seniormedlemmer, og kan endvidere udelukkes fra adgang til foreningens område og materiel i et nærmere angivet tidsrum.

I særligt graverende tilfælde kan det pågældende medlem ekskluderes. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.

For kontingentrestanter gælder bestemmelserne i § 3, stk. 6 og 7.

Medlemmer, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på eller tab af foreningens materiel eller andre ejendele, er erstatningspligtige over for foreningen

§ 5.

Medlemmernes rettigheder

Medlemmerne har ret til at benytte foreningens materiel under hensyntagen til det pågæl-dende medlems kvalifikationsrettigheder, samt foreningens til enhver tid gældende ved-tægter, roreglement og sikkerhedsregler.

Medlemmer af veteranafdelingen kan ikke deltage i åbne kaproninger. Medlemmer af trimafdelingen har ikke adgang til anvendelse af foreningens romateriel.

Medlemmer af støtteafdelingen har ikke adgang til deltagelse i foreningens idrætslige aktiviteter.

Medlemmer har ret til at bære foreningens stander.

§ 6.

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 11 medlemmer, dog mindst 5, hvoraf mindst 1 skal være aktivt medlem.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, hvor genvalg kan finde sted.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges særskilt for 2 år ad gangen. Formand og sekretær på lige årstal og næstformand og kasserer på ulige årstal.

Ungdomschef, seniorchef, veteranchef, materialforvalter og husforvalter vælges særskilt for 1 år ad gangen.

De eventuelle resterende 2 bestyrelsesmedlemmer besættes for 1 år ad gangen.

Mindst halvdelen af bestyrelsen skal være over den til enhver tid gældende myndigheds-alder, heraf formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren. For de øvrige medlem-mer af bestyrelsen gælder, at de skal være fyldt 15 år. I tilfælde af vakance(r) indtræder suppleanten(erne) i bestyrelsen, hvor efter bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsesmøder sammenkaldes af formanden, og denne er forpligtet til at indkalde til, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, eller i hans fraværd næstfor-mandens.

Al dokumentation der er af betydning for klubben og dens virke, registreres i en block under TheRoyalBoatClub.dk – herefter kaldet bloggen.

Det tilstræbes at bestyrelsesmøder videotrasmiteres online til medlemmer. Optagelserne gemmes efterfølgende på blokken.

Alle indkomne henvendelse til klubben og bestyrelsen, tilstræbes registreret på bloggen. Ved specielle forhold kan der afviges fra kravet om offentliggørelse.

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller vælge enkelte personer til at varetage særlige opgaver.

§ 7.

Præsidium

Foreningens præsidium består af bestyrelsens formand og 2 medlemmer fra bestyrelsen i Den Alkmennyttige Fond Gerda og Gudmund Schacks Minde af 2004, benævnt ”Gerda og Gudmund Schacks Mindelegat”.

Foreningens bestyrelsesmedlem og revisorer kan ikke være medlem af præsidiet.

Præsidiets medlemmer vælges på Gerda og Gudmund Schacks Mindelegats ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Valgbarhed til præsidiet opnås efter 10 års uafbrudt seniormedlemskab i The Royal Boat Club.

I tilfælde af vakance supplerer præsidiet sig selv, i samråd med bestyrelsen for Gerda og Gudmund Schacks Mindelegat.

Præsidiet drøfter foreningens forretningsgang og vigtige løbende sager. Over for forenin-gens bestyrelse er præsidiet rådgivende.

Formanden for præsidiet kan, hvis et samlet præsidium skønner det nødvendigt for foreningens videre trivsel, begære indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

§ 8.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i november måned. Generalforsamlingen indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning, med mindst 14 dages varsel, ved skrivelse til hvert enkelt medlem.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde en dagsorden, som mindst indehol-der følgende:

 1. Valg af dirigent.

 2. Bestyrelsens beretning.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 4. Indkomne forslag til dagsorden.

 5. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.

 6. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer.

 7. Valg af bestyrelse.

 8. Valg af 2 suppleanter.

 9. Valg af 2 revisorer.

 10. Valg af medlem / medlemmer til præsidiet.

 11. Eventuelt.

Indkomne forslag til dagsorden skal være bestyrelsens i hænde mindst 7 dage før general-forsamlingen afholdelse.

Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning. Skriftlig afstemning kan endvidere finde sted, når dirigenten finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af de fremmødte stemme-berettigede medlemmer kræver det.

Ved valg til bestyrelsen får hver stemmeberettiget medlem udleveret et antal stemmer, svarende til en over halvdelen af det antal pladser som skal besættes. Skal der vælges fem bestyrelsesmedlemmer, udleveres der 3 stemmer (2,5 +1, fjern decimalen) eller syv bestyrelsesmedlemmer udleveres 4 stemmer (3,5 + 1, fjern decimalen).

Valg og beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed. Undtaget herfra er beslutninger om vedtægtsændringer, samt køb af, salg af eller pantsætning af fast ejendom, samt ved beslutning om ophævelse af foreningen, hvortil der kræves fremmøde af mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer, og at mindst ¾ af disse stemmer for forsla-get.

Afstemningsregler følger åden i Grundlovens § 42 om mindretalsbeskyttelse, tilpasset The Royal Boat Club’s setup.

Stemmeberettigede er aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, samt har mindst 1 års med-lemskab af foreningen, har betalt kontingent for det kvartal, hvori generalforsamlingen afholdes, og ikke i andre henseende er i restance.

Det tilstræbes at generalforsamlingen videotrasmiteres online til medlemmer. Optagelser-ne gemmes efterfølgende på blokken.

Enhver må personligt afgive sin stemme.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, af holdes inden 14 dage ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når minst 1/3 af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, med angivelse af forhandlingsemne.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved bestyrelsens foranstaltning med mindst 8 dages varsel ved skrivelse til hvert enkelt medlem.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde en dagsorden omfattende mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Indkomne forslag til dagsorden.

Regler for stemmeret og valgprocedurer følger det i § 8 beskrevne.

§ 10.

Regnskab og revision

Bestyrelsens har pligt til at udarbejde et årligt budget, samt at føre det for regnskabsaflæg-gelsen såvel som for kontrollen medsamtlige værdier og forpligtelser nødvendige boghol-deri i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser.

Revisionen af foreningens regnskaber foretages af 2 på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Genvalg kan finde sted.

Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september. Revisionen skal være afsluttet inden den ordinære generalforsamling,

§ 11.

Tegning og hæftelse

Tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsesmedlemmer, der på pågælden-de tidspunkt har opnået gældende myndighedsalder.

Formande, eller i formandens fravær to tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer, hvor-af én skal være næstformanden, kassereren eller sekretæren, kan forpligte foreningen ved deres underskrift udadtil.

Ved salg af væsentlige aktiver samt optagelse af lån tegnes foreningen af alle tegningsbe-rettigede bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 12.

Foreningens opløsning

Foreningens opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder hele dens formue Svendborg Roklub.

§ 13.

Voldgift

Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger en, samt en opmand udpeget af Præsidenten for Højesteret. I øvrigt gælder den til enhver tid gældende lov om voldgift.

MINIRONING  UNGDOMSRONING  KAPRONING  MORGENRONING  LANGTURSRONING  MOTIONSRONING  FERIERONING 

MINIRONING  UNGDOMSRONING  KAPRONING  MORGENRONING  LANGTURSRONING  MOTIONSRONING  FERIERONING 

SPORTSRONING  KAGERONING  MUMIERONING  HYGGERONING  NATTERONING  WEEKENDRONING  SØNDAGSRONING